( پرواز با خورشید ) بگذار که بر شاخه این صبح دلاویز(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( پند )هان ای پدر پیر که امروز(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
(چرا از مرگ می ترسید)چرزا زین خواب جان آرام (مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( جراغ میکده )چو آفتاب در آی از درم شراب بنوش(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( گلهای کبود )ای همه گلهای از سرما کبود(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( پرنیان سرد )بنشین مرو چه غم که شب (مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( همراه حافظ) - شنبه 24 تير 1391
( پرده رنگین )با شبنم اشک من ای نیلوفر شب( مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( لال ) ز تحسینم خدا را لب فروبند( مشیری ) - شنبه 24 تير 1391
( کبوتر و آسمان )بگذار سر به سینه من تا که بشنوی(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
(کوچه ) بی تو مهتاب شبی باز از آن (مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( هنگا مه )ای دل لبریز از شوق و امید(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( صفیر )طبیبان را ز بالینم برانید(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
(ماه و سنگ )اگر ماه بودم به هرجا که بودم(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
(شراب شعر چشمهای تو )من امشب تا سحر (مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( شبنم و چراغ )باز از یک نگاه گرم تو یافت(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
(سرو ) در بیابانی دور(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
(دریاب مرا) ای بر سر بالینم افسانه سرا دریا (مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( دشت )در نوازشهای باد( مشیری ) - شنبه 24 تير 1391
(دریا ) به چشمان پریرویان این شهر(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( دریچه ) بازو به دور گردنم از مهر حلقه کن(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
(غریو) سحر با من درآمیزد که برخیز(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
(فقیر )ای بینوا که فقر تو تنها گناه تست(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( سرودی در بهار ) (مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( ستاره کور ) ناتوان گذشته ام ز کوچه ها(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
خوش به حال غنچه های نیمه باز(مشیری) - شنبه 24 تير 1391
( در ایوان کوچک ما )جز خنده های دختر دردانه ام بهار(مشیری) - جمعه 23 تير 1391
( خورشید جاودانی )در صبح آشنایی شیرین مان (مشیری) - جمعه 23 تير 1391
( دریای درد )درون سینه ام صد آرزو مرد( مشیری) - جمعه 23 تير 1391
(خورشید و جام)چون خنده جام است درخشیدن خورشید(مشیری) - جمعه 23 تير 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد